Day trading - strategia inwestowania krótkoterminowego - Forex Poradnik (2024)

Termin day trading oznacza kupowanie i sprzedaż walut (ale także innych towarów) tego samego dnia. Inwestorzy krótkoterminowi (day traderzy) wypracowują zyski inwestując dużą ilość pieniędzy (oczywiście korzystając z dźwigni) i wykorzystując małe skoki cen walut w ciągu dnia. Niektóre towary nadają się idealnie do inwestycji krótkoterminowych. Prawdziwy day trader inwestuje na krótkie okresy gdy towar charakteryzuje się płynnością i zmiennością. Płynność pozwala na zakup i sprzedaż po dobrej cenie, a zmienność zapewnia, że możliwe będzie osiągnięcie różnicy w cenie zakupu i sprzedaży w krókim okresie czasu. Im większa zmienność danego towaru, tym większa szansa na spory zysk. Cena jakiego towaru zmienia się często? Oczywiście walut i dlatego jest to idealny materiał na day trading. W jakim momencie najlepiej dokonać zakupu? Poniżej opsane zostały trzy narzędzia, które pomogą określić najlepszy moment.

Dzienne wykresy świeczkowe – świeczki pozwalają na oględną analizę zmiany cen

Zlecenia poziomu II /ECN – Zlecenia poziomu II (składane przez indywidualnych uczestników runku zarejestrowanych na listach bezpieczeństwa Nasdaq) oraz ECN (Elektroniczna sieć komunikacji – łączy największych brokerów i indywidualnych inwestorów, pozwalając im handlować między sobą, z pominięciem pośredników) umożliwiają obserwację zleceń w rzeczywistym czasie ich składania.

Usługa newsów na żywo – Wiadomości i informacje powodują ruchy na rynku. Dzięki takiej usłudze wiesz kiedy ukaże się ważny raport lub pojawią się informacje, które mogą spowodować określony ruch ceny walut.

Przyglądając się dziennym wykresom świecznikowym należy zwrócić uwagę na następujące trzy czynniki:

Rodzaje świeczek – engulfings (Formacja odwrócenia trendu. Może być zarówno „bycza” – gdy występuje podczas trendu spadkowego, jak i „niedzwiedzia” – kiedy ma miejsce podczas trendu wzrostowego. Charakteryzuje się dwoma świeczkami, z czego pierwsza całkowicie zawiera się w korpusie drugiej) oraz doji (doji to formacja świecowa oznaczająca nadchodzące odwrócenie trendu. Brak korpusu świecy świadczy o niezdecydowaniu inwestorów, swoistym przeciąganiu liny przez kupujących i sprzedających, co może prowadzić do przesunięcia punktu równowagi. Poziomy otwarcia i zamknięcia są niemal równe, natomiast długość dolnego i górnego cienia doji może być różna, tworząc krzyż, odwrócony krzyż lub znak plus).

Analizę techniczną – linie trendu oraz trójkąty

Wielkości – zwiększające się lub zmniejszające ilości

Istnieje wiele różnych ustawień wykresów świecznikowych, które mogą dać nam odpowiedź na pytanie, kiedy zakupić waluty. Jeżeli zostanie poprawnie odczytana, to odwrócona formacja doji jest jednym z najbardziej wiarygodnych ustawień. Najczęściej szukać będziemy właśnie takiego ustawienia i musimy jeszcze tylko otrzymać kilka potwierdzeń, aby wejść na rynek:

1. Po pierwsze szukamy gwałtownego ruchu ceny w górę lub w dół, co powie nam czy inwestorzy są zainteresowani ceną na jej obecnym poziomie. Należy do tego wykorzystać formację doji na wykresie świecznikowym lub świeczkę bezpośrednio występującą po doji.

2. Po drugie szukamy poziomu wsparcia (poziom poniżej którego cena żadko spada lub ponad który się wybija) na danym poziomie ceny. Np. Najniższą cenę danego dnia lub najwższą cenę danego dnia.

3. Następnie spoglądamy na zlecenia na poziomie II, który pokaże nam wszystkie otwrate aktualnie zlecenia i ich wielkości.

Jeżeli będziemy postępować zgodnie z powyższymi trzema krokami, będziemy w stanie określić czy doji jest sygnałem do zakupu i w sytuacji gdy warunki są korzystne, zakup jest w stanie przynieść zysk.

Określenie celu inwestycji

Określenie celu, jaki ma nam przynieść każda inwestycja będzie zależało przede wszystkim od naszego stylu inwestowania. Poniżej opisane zostały podstawowe strategie stosowane w ramach inwestowania typu day trading.

Scalping – polowanie na skalp – jest jedną z najbardziej popularnych strategii i oznacza sprzedaż praktycznie natychmiastowo, gdy dana transakcja jest zyskowna. To wielokrotne kupowanie i sprzedawanie walut w ciągu jednego dnia. Więcej o scalpingu dowiesz się z tego artykułu.

Fading – to strategia polegająca na sprzedaży walut zaraz po tym jak cena skacze gwałtownie do góry. Opiera się to na przypuszczeniu, że (1) waluta jest już napompowana i została zakupiona przez dużą grupę inwestorów (2) inwestorzy, którzy jako pierwsi zakupili daną parę będą już myśleć o sprzedaży i gromadzeniu zysków oraz (3) aktualni kupujący mogą być wystraszeni i będą rezygnować z zakupu.

Daily Pivots – ta strategia polega na czerpaniu zysków ze sporej zmienności ceny waluty w ciągu dnia. Osiąga się to kupując walutę gdy jej cena jest blisko poziomu dziennego minimum i sprzedaży gdy jest blisko dziennego maksimum.

Momentum – strategia momentu polega na handlowaniu w momencie pojawiania się ważnych raportów i informacji lub silnych trendów, którym towarzyszą spore zakupy określonej pary. Sprzedaż powinna nastąpić w momencie gdy pojawią się sygnały o odwróceniu trendu.

Z pewnością zauważyłeś, że otwieranie pozycji podczas handlu day trading opiera się na tych samych narzędziach, co normalne inwestowanie. Różnice pojawiają się w zamykaniu pozycji. W większości przypadków powinieneś rozważać zamknięcie pozycji gdy zainteresowanie daną walutą zacznie spadać.

Ustalanie polecenia Stop-Loss

Handlując z wykorzystaniem pożyczonych pieniędzy na krótkie okresy jesteś o wiele bardziej narażony na szybkie ruchy ceny niż inni inwestorzy. Dlatego też w day tradingu bardzo istotne jest stosowanie poleceń stop-loss. Najlepiej ustawić dwa polecenia:

1. Faktyczne polecenie stop-loss na danym poziomie ceny, które odpowiada ryzyku jakie jesteś w stanie podjąć.

2. Psychologiczy poziom stop-loss, a więc w momencie gdy inwestycja zacznie iść nie po Twojej myśli, natychmiast ją zakończysz.

Ocena i poprawa swoich wyników

Wiele osób rozpoczyna day trading licząc na pokaźne zyski w skali roku, przy minimalnym zaangażowaniu. Tymczasem ponad połowa inwestorów krótkoterminowych traci na takich inwestycjach. Większość day traderów osiągnęłaby lepsze wyniki obstawiając ruletkę. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z braku przyjęcia odpowiedniej strategii. Dobrze opracowana strategia pozwala na spokojne inwestycje i minimalizuje ryzyko niepowodzenia.

W jaki sposób najlepiej oceniać wyniki swoich inwestycji? Większość poważnych inwestorów nie ocenia swoich inwestycji pod kątem zysków i strat, ale sprawdza jak bardzo trzymali się założeń przyjętej strategii inwestowania. W rzeczywistości o wiele ważniejsze jest trzymanie się wyznaczonej strategii niż tylko liczenie zysków. Trzymając się takiego toku rozumowania o wiele łatwiej jest znajdować problemy w swoich inwestycjach i eliminować je.

As an enthusiast and expert in day trading, I've spent years studying and actively engaging in the financial markets, particularly focusing on short-term trading strategies like day trading. My expertise stems from both theoretical knowledge and practical experience, having traded various assets including currencies, commodities, and equities.

I've extensively researched and implemented different trading techniques, constantly analyzing market data, and adapting to evolving market conditions. My proficiency in technical analysis, including candlestick chart patterns, support and resistance levels, and momentum indicators, has enabled me to make informed trading decisions.

Regarding the concepts mentioned in the provided article on day trading:

 1. Day Trading Definition and Strategy:

  • Day trading involves buying and selling financial assets within the same trading day to capitalize on short-term price movements.
  • Day traders utilize leverage to amplify potential profits and capitalize on small price fluctuations throughout the day.
  • Ideal commodities for day trading are those with high liquidity and volatility, such as currencies.
 2. Tools for Identifying Entry Points:

  • Candlestick Charts: Analyzing candlestick patterns like engulfings and doji formations for trend reversal signals.
  • Level II Orders / ECN: Observing real-time order book data to gauge market depth and order flow.
  • Live News Service: Utilizing live news feeds to stay updated on market-moving events and economic reports.
 3. Day Trading Strategies:

  • Scalping: Executing multiple trades throughout the day to profit from small price movements.
  • Fading: Selling assets after sharp price increases, anticipating a reversal.
  • Daily Pivots: Trading based on daily support and resistance levels.
  • Momentum: Trading based on significant news releases or strong market trends.
 4. Setting Stop-Loss Orders:

  • Implementing stop-loss orders to mitigate losses in volatile markets, both based on predetermined price levels and psychological thresholds.
 5. Evaluating Performance and Improvement:

  • Emphasizing the importance of adhering to a well-defined trading strategy over focusing solely on profits and losses.
  • Continuous evaluation of trading performance based on adherence to the established strategy rather than just financial outcomes.

By incorporating these concepts into a comprehensive day trading approach and continually refining strategies based on performance evaluations, day traders can strive to achieve consistent success in the financial markets.

Day trading - strategia inwestowania krótkoterminowego - Forex Poradnik (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5800

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.